BMC ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 7 วันนับจากวันรับสินค้า ตามกรณีดังต่อไปนี้

  • ถ้าสินค้าที่จัดส่งให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากสินค้าที่ซื้อไปแล้วเกิน 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า ทางบริษัทจะดำเนินการส่งสินค้าไปซ่อมที่ศูนย์บริการของสินค้ายี่ห้อนั้นๆ และทางบริษัทจะจัดส่งให้ท่านทันทีที่ซ่อมเสร็จ
  • ถ้าสินค้าที่จัดส่งให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนรุ่นของสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเปลี่ยนรุ่นสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันรับสินค้า และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย* บริษัทจะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า และทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง
  • ถ้าลูกค้าต้องการคืนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเปลี่ยนรุ่นสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันรับสินค้า และสินค้าจะต้องอยู่ใน สภาพพร้อมขาย* ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 3-5 วันทำการค่ะ นับจากวันที่บริษัทพิจารณาให้มีการคืนสินค้า

หมายเหตุ :
สภาพพร้อมขาย* หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ